Producenci

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego klimatyzacja.in

 I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Sklep internetowy klimatyzacja.in prowadzony jest przez firmę ANFAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 18 lok 183, 03-416 Warszawa, NIP 113-238-78-93  e-mail sklep@klimatyzacja.in, nr telefonu 22 783 88 62
2.    Sklep internetowy klimatyzacja.in prowadzi sprzedaż towarów z zakresu klimatyzacji i wentylacji.
3.    Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym klimatyzacja.in są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). 
4.    Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
5.    Na każdy sprzedany towar w sklepie internetowym wystawiamy faktury VAT. 
6.    Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


II.    GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZWROT TOWARU

1.    Wszystkie produkty oferowane w sklepie klimatyzacja.in są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2.    Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Warunki gwarancji są określone w druku gwarancji dołączonym do towaru. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z warunkami gwarancji. 
3.    Klient ma prawo reklamować towar zakupiony w naszym sklepie na postawie odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 roku. Okres odpowiedzialności na podstawie niezgodności towaru z umową wynosi 24 miesiące.
4.    Czas na rozpatrzenie reklamacji w związku z niezgodnością towaru z umową wynosi 14 dni. 
5.    W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony, wymieniony na nowy lub w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany zostanie zwrócona równowartość ceny produktu.
6.    W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki serwisowej sprzętu).
7.    W okresie 7 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru lub jego osobistego odbioru, konsument ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, zgodnie z przepisami zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnie 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie dostarczony do sklepu w oryginalnym, nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (nie tylko samo urządzenie, ale również wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje i dokumenty). Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.
Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu (na koszt kupującego) lub dostarczyć osobiście po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu.
Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz numer rachunku bankowego oraz dane posiadacza rachunku na który nastąpi zwrot wartości produktu. (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy)
8.    W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy wartość towaru przelewem w ciągu 7 dni roboczych od momentu jego otrzymania. Zwrotowi podlega jedynie należność za zwracany towar. Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe, takie jak opłata za dostawę, opłata za płatność w systemie internetowym "eCard").

III.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Klient składając zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji. Zakres zbieranych danych dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 
2.    Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu klimatyzacja.in są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówień i obsługi klienta dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo firmom transportowym, firmie eCard obsługującej płatności kartami płatniczymi, Bankom i firmom kredytowym w celu obsługi dostawy oraz płatności związanych z zamówieniami klienta. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). 
3.    Administratorem danych osobowych jest PHU FUKS Zadrowscy Spółka Jawna z siedzibą w Wejherowie przy ul. Rzeźnickiej 8. Klient ma prawo wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie.

IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495), klient kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adres korespondencyjny sklepu. Koszt przesyłki ponosi klient.
2.    Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem od momentu złożenia przez klienta zamówienia.
3.    Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem klimatyzacja.in a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
4.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
5.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 
6.    Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania na stronie sklepu.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl